من وتنهایی هام

باران باچاشنی روزمرگی هایم

فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال

 آرامش زندگی فقیر است

کودک به دنبال آزادی بزرگتر و بزرگتر به دنبال 

سادگی کودک پیر به دنبال قدرت جوان و جوان 

در پی تجربه سالمند است

آنان که رفته اند در آرزوی بازگشت

و آنان که مانده اند در رویای رفتن...

خدایا کدامین پل در کجای دنیا شکسته

که هیچکس به مقصد خود نمیرسد


[ ] [ 14:4 ] [ شیدا ] [ ]